Deklaracja dostępności

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej zobowiązuje się zapewnić dostępność stron zgodnie z ustawą z dnia 19 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

Data publikacji strony internetowej : 19.07.2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest :

Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści dostępne:

 • Możliwość powiększenia obrazu strony przy pomocy klawiszy Ctrl+
 • Wyróżnienie odnośników
 • Skróty klawiszowe służące przemieszczaniu się po elementach strony (np. klawisz TAB)
 • Widoczny fokus
 • Hiperłącza  na stronie głównej zastąpiono etykietami ekranowymi
 • Strona umożliwia zatrzymanie wszelkich pokazów slajdów i innych treści zmieniających się w czasie
 • Strona nie emituje gwałtownych błysków które mogłyby powodować ataki padaczki,
 • Możliwość zmniejszenia/zwiększenia rozmiaru czcionki
 • Wersje kontrastowe

Wyłączenia:

filmy opublikowane przed 23 września 2020 roku są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

• pliki wytworzone przez inne podmioty niż COI  przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

• treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 17-03-2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. dostępności Pani Agnieszka Zielińska a.zielinska@coi.skarzysko.pl  tel. 41 253 40 10

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej; wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie; wskazanie dogodniej formy udostepnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku –Kamiennej –  budynek biurowy LIPSK ul. Legionów 122 D

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne od ulicy Legionów i wejście boczne od ulicy Mościckiego.
 • Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością .
 • Na parkingu wokół budynku wyznaczone  są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się możliwie jak najbliżej wejścia.
 • Do wejścia od ul. Mościckiego prowadzą schody wyposażone w poręcz
 • Do wejścia od ul. Legionów prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Budynek posiada zadaszenie nad wejściem  chroniące przed opadami
 • W holu głównym  znajduje się punkt informacyjny w postaci cyfrowego ekranu .
 • Budynek wyposażony jest w 2 windy , z czego 1 jest wyłączona z użytkowania przez COI
 • Na każdym poziomie budynku znajdują się widoczne oznaczenia pięter ,
 • Na korytarzach nie występują obiekty mogące utrudniać poruszanie się.
 • Korytarze mają szerokość minimum 1,5 m
 • Oświetlenie części komunikacyjnych nie powoduje powstawania ostrych i kontrastowych cieni, a także nie powoduje olśnieni,
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. W celu zastosowania dostępności alternatywnej służą pomocą pracownicy COI.
 • W budynku nie ma dodatkowych oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących ani nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku – Kamiennej – Skarżyski Inkubator Technologiczny  ul. Asfaltowa 1A/364

 • Do budynku prowadzą  2 wejścia.
 • Wejścia bezpośrednio do budynku są wolne od barier.
 • Wejście na teren na którym znajduje się budynek zabezpieczone jest szlabanem.
 • Na budynku widnieje czytelne oznaczenie tego, co się w nim znajduje.
 • W budynku nie ma recepcji/lobby/punktu informacyjnego.
 • W korytarzach jest dostateczna przestrzeń pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach
 • Obszar w otoczeniu budynku posiada system informacji w postaci strzałek.
 • Budynek posiada zadaszenie przed wejściem chroniące przed opadami.
 • Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek nie jest wyposażony w windę.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W celu zastosowania dostępności alternatywnej pomocą służą pracownicy.

Skip to content